arabulucu_logo_2

Uzmanlık Alanlarımız

Ticaret Hukuku

Değirmenci Hukuk Bürosu'nun hukuki hizmetlerinin en temellerinden birini Ticaret Hukuku oluşturmaktadır.
13.01.2011 tarihli TBMM genel kurulunda kabul edilen ve  kademeli şekilde 01.07.2012 tarihinden itibaren  yürürlüğe giren  6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu ticari hayatı adeta yeniden inşa eden birçok yeniliği beraberinde getirmektedir.

Ticari İşletme Hukuku, Ticaret Şirketleri, Kıymetli Evrak, Taşıma İşleri, Deniz Ticareti ve Sigorta Hukuku olmak üzere 6 ana bölüme ayrılan bu hukuk dalı uygulamada ticari ihtilafların çözümünde önemli bir yer tutmaktadır.

Şirketler Hukuku

Ticaret şirketleri 6102 Sayılı Ticaret  Kanunu 124. madde ile düzenleme altına alınmış olup, buna göre “Ticaret şirketleri; kollektif, komandit, anonim, limited ve kooperatiflerden ibarettir.”
Şirketlerin kişi unsuru, sözleşme unsuru, sermaye unsuru ve gaye unsurları bulunmaktadır. Şirketler Hukuku Ticaret Hukukunun önemli bir bölümü olup, ticaret hayatına işlerlik kazandıran kuruluşları ve düzenlemeleri ile ticaret hayatını düzenlemektedir.


Yeni Ticaret  Kanunu ile tek kişiden ibaret şirket kuruluşlarına imkan verilmiş olup, şirket kuruluşları, şirket işleyişi hakkında danışmanlıklar, olağan ve olağanüstü genel kurul toplantıları hakkında çalışmalar, hisse devri, sermaye arttırılması, şirket ortaklarının ve yöneticilerinin sorumlulukları, şirketlerin satın alınması, birleştirilmesi,know-how transferi konusunda Değirmenci Hukuk Bürosu'nun pek çok kapsamlı çalışması bulunmaktadır.

Ticari Sözleşmeler Hukuku

Ticaret, üretici ve tüketici arasında mal ve hizmetlerin el değiştirmesi işlemi olarak ifade edilir. Uluslararası ticaret ise farklı ülkelerde ikametgahı, iş merkezi veya mutad meskeni olan yada farklı devletlerin vatandaşlığına sahip olan gerçek veya tüzel kişiler arasındaki mal ve hizmet mübadelelerini ifade eder.
Taraflar arasındaki ticari ilişkilerin merkezini oluşturan sözleşmeler, muayyen hususlar dikkate alınarak hazırlandığında muhtemel ihtilafların ortaya çıkmasını önleyebilirler.

Ulusal ve Uluslararası sözleşmelerin hazırlanması sırasında uyuşmazlıkları önleme İlkeleri şunlardır;
a)Sözleşme sırasında taraflar sözleşme yapma ehliyetine sahip olmalıdır.
b)Sözleşmeler yazılı olarak akdedilmelidir. (Yazılı olması geçerlilik şartı olmayıp ispat şartıdır.)
c)Sözleşme akdin objektif ve subjektif bakımdan esaslı unsurlarını içermelidir.
d)Sözleşme Hard Ship Klozları (Mücbir Sebep ve Beklenmeyen Hal Klozları) içermelidir.
e)Sözleşme ihtilaf vukuunda başvurulacak yargı merciini içermelidir.

Uluslararası sözleşmelerde bunlara ek olarak;
**Sözleşme bir “hukuk seçimi” içermelidir.
**Sözleşme, sözleşme konusu malın gözetimi ile ilgili objektif bir düzenleme içermelidir.
**Sözleşme fikri ve sınai hakların devir ve iktisabına ilişkin hükümler içermelidir.

Ulusal ve uluslararası sözleşmeler ticaret hayatının sağlıklı işleyişi için sözleşme akitleri için son derece önemli olup, Değirmenci Hukuk  Bürosu her türlü ulusal ve uluslararası sözleşmenin hazırlanması konusunda danışmanlık hizmetini kapsamlı olarak vermektedir.

Taşıma Hukuku

Ulusal ve uluslararası platformda taşımanın son derece hızlı ilerlemesi konusunda taşıma hukuku oluşmuş ve 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu'nda ayrı bir bölüm olarak düzenlenmiştir.
Hukuk Büromuz, ulusal ve uluslarası faaliyet gösteren pek çok taşıma firmasına bu anlamda hukuki hizmet vermektedir.

Deniz Ticaret Hukuku

Ticaret Hukuku içinde  önemli bir yer tutan Deniz Ticaret Hukuku alanında Hukuk büromuzun ayrıntılı çalışmaları bulunmaktadır.
Deniz ticaretinde uygulanan ulusal ve uluslararası sözleşmelerin hazırlanması ve konu hakkında gerekli hukuki danışmanlık hizmetinin verilmesi konusunda büromuzun hizmetleri bulunmaktadır.

Rekabet Hukuku

Serbest piyasa ekonomisinde rekabet hukuku oldukça önemli bir yer tutmakta olup, rekabet hukuku yaygın olarak  Değirmenci Hukuk bürosunun çalıştığı alanlardan biridir.

İcra ve İflas Hukuku

Yargı görevini üstlenen     Devlet, toplumsal yaşamı düzenleyen kurallar koymak yanında, toplumsal barışın korunması görevini de üstlenmiştir.
Hakları inkar veya ihlal edilen kişiler muhtemelen uyuşmazlığı öncelikle uzlaşarak çözmeye çalışacaklar bu mümkün olmazsa yargı mercilerine başvuracaklardır.
Haklı çıkan taraf lehine verilen Yargı Kararının yerine getirilmesi gerekmektedir. Şayet yerine getirilmeze yetkili mercilere başvurularak zorla icra edilir. Bu açıdan geniş anlamda yargı mercileri içine “İcra ve İflas Organları” da dahildir.Cebri İcra, yani takip hukuku; maddi hukuktan kaynaklanan taleplerin Devlet kuvveti yardımıyla fiilen gerçekleştirilmesine hizmet eden faaliyeti ifade eder. Cebri icra çeşitleri ise; Cüz’i icra (Ferdi İcra) ve Külli (Toplu) icra yani İflas Takibidir.

Cüz’i icra kendi içinde "ilamlı icra” “ilamsız icra” (Genel Haciz yolu ile, Kambiyo Senetlerine Özgü Haciz yolu, Kiralanan Gayrimenkullerin Tahliyesi),”rehnin paraya çevrilmesi yolu ile takip” olmak üzere üç bölüme ayrılmaktadır. Birde takip yolları dışında geçici hukuki koruma sağlayan mekanizma olarak “İhtiyati Haciz” yolu da kanunda düzenlenmiştir.İflas(Külli İcra) ise, bu icra yolunda cüz’i icradan farklı olarak borçlunun karşısında tüm alacaklılar bulunur ve takibin konusunu borçlunun tüm malvarlığı oluşturur.
Ancak, bu takip yoluna tüm borçlular için değil; iflasa tabi borçlular için başvurulabilir. Bu sebeple iflas hukukunun uygulama alanı icra hukukuna göre daha dardır.
Değirmenci Hukuk  Bürosu, pek çok gerçek  kişi ve tüzel kişiye icra iflas hukuku konusunda danışmanlık hizmeti vermektedir.

İş Hukuku

İş (çalışma) ilişkilerini düzenleyen İş Hukuku, 4857 sayılı İş Kanunu ile yürürlüktedir. Ferdi iş ilişkileri yanısıra toplu iş ilişkilerini ve Sosyal Güvenlik Hukuku ilişkilerini kapsama alan bu dalda oldukça ayrıntılı hükümler yer almaktadır.İş Hukukunun konu aldığı iş ilişkisi “bir hizmet (iş) sözleşmesinin akdedilmesi ile ortaya çıkan hukuki tabiiyet (bağımlılık) durumunu gösteren işçi ve işveren ilişkisidir.
İş Hukuku genellikle Kamu düzeni ile ilgili hükümler ihtiva edip, kendine has uygulama alanı, kaynakları ve tekniği olan bağımsız, değişken ve somut nitelikli bir hukuk dalıdır.


Değirmenci Hukuk Bürosu, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, ücret alacağı, iş kazaları vs her türlü İş Hukuku alanına giren konularda  gerçek kişi ve tüzel kişilere hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.

Fikri ve Sınai Haklar Hukuku

Fikri mülkiyet hukukunun konusu, fikir ve sanat eserleri, patent, faydalı modeller, endüstriyel tasarım, marka, ticaret ünvanı, coğrafi ad ve işaretler, entegre devre topografyaları üzerinde hak sahibinin ne tür haklara nasıl sahip olduğunu belirlemek ve bu hakların korunmasını sağlamaktır.
Bu hukuk dalında en çok başvurulan ve yaygın olarak kullanılan  "markalar" ise,  “bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşulu ile kişi adları dahil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler,sayılar, malların biçimi veya ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edebilen, baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaretlerini" içerir.
Coğrafi işaretler ise, “Belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri itibari ile kökenin bulunduğu bir yöre, alan, bölge veya ülke ile özdeşleşmiş bir ürünü gösteren işaretlerdir.

“

Patent, “buluş sahibine verilen haktır“. Buluş ise patentin konusudur.Bir beşeri gereksenim olarak ortaya çıkan, soruna teknik alan giren uygulanabilir bir öğreti ile çözüm getiren fikri bir üründür.Faydalı Modeller ise “sanayiye uygulanabilen buluşların faydalı model belgesi verilerek korunmasıdır“.Endüstriyel Tasarım, “Bir ürünü tümü veya bir parçası veya üzerindeki süslemenin çizgi, şekil, biçim, renk, doku, malzeme veya esneklik gibi insan duyuları ile algılanan çeşitli unsur veya özelliklerin oluşturduğu bütün olarak tanınlanmaktadır.

Değirmenci Hukuk Bürosu, aynı zamanda marka ve patent vekili olan avukatları ile müvekkillerine fikri sınai haklar hukuku konusunda ayrıntılı olarak danışmanlık hizmeti vermektedir.
Değirmenci Hukuk Bürosu'nun yan kuruluşu olan Değirmenci Marka  Patent Ltd. Şti ile yapılan danışmanlık ve tescil işlemleri sonrasında gerekli hukuksal danışmanlık faaliyetlerine devam edilmektedir.

Aile Hukuku

Aile Hukuku,01.01.2002 tarihinde yürürlüğe giren 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun önemli bir bölümünde yer almakta olup kişilerin aile çevresindeki ilişkilerini düzenleyen kısmıdır.

Aile Hukukunda geçerli olan ilkeler; 

Birlik ilkesi

Zayıfların Korunması İlkesi

Devletin Müdahalesi İlkesi

Süreklilik İlkesi

Düzenleme Serbestisinin Bulunmaması İlkesi


Eşitlik İlkesi’dir.Nişanlanma, nişanlılığın sona ermesi ve bunun sonuçları, evlenmenin hukuki mahiyeti, genel hükümleri, mal rejimleri, boşanma sebepleri, boşanmanın hükümleri ve sonuçları,nafakalar, hısımlık ve soybağı hukuku, evlat edinme ilişkisi, velayet, vesayet aile hukukunun temel konularındandır.

Medeni Kanun, aile hukukunun gelişmesi ve aile hukukuna giren kurumların işlerlik kazanması için düzenlemeler getirmiş olup, bu düzenlemeler Türk Toplum yapısında bu kurumlara ışık tutmaktadır.

Miras Hukuku

Miras Hukuku, kişilerin sağlıklarında elde etmiş oldukları veya herhangi bir suretle kendilerine intikal etmiş olan maddi ve manevi değer ve varlıkların, bu kişinin ölümü halinde akıbetini, kime intikal edeceğini ve intikal edecek kişilerin sahip olduğu hakları tanımlar.Miras Hukukunun hükümleri 4721 Sayılı Türk Medeni Kanununun 495 ile 682. maddesi arasında düzenlenmiştir

Borçlar Hukuku

Borçlar Hukuku, medeni hukukun “Borç İlişkileri”ni düzenleyen en geniş dalıdır. Borçlar Hukukunun konusunu, borç ilişkisinin doğumu, hükümleri, türleri ve sona ermesi oluşturur.
Borçlar Hukukunun asli kaynaklarının başında 6098 sayılı “Borçlar Kanunu” gelmektedir. Borçlar Kanunu ise biçimsel açıdan Medeni Kanun’dan bağımsız bir Kanun olmakla birlikte, içerik bakımından Medeni Kanunu tamamlayan bir yasadır.
Özel hukukun önemli bir dalı olan Borçlar Hukuku alanında Değirmenci Hukuk Bürosu'nun ayrıntılı ve kapsamlı çalışmaları bulunmaktadır.

Ceza Hukuku

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve uygulama hüküm ve usullerini gösteren Ceza Muhakemesi Kanunu Ceza Hukukunun temel yasalarıdır. Kişi unsuru, maddi ve manevi unsur ceza hukukunun temel unsurlarıdır.


Yeni Ceza Kanunu ile getirilen pek çok düzenleme ile Ceza Hukukuna ilişkin pek çok konuya değinilmiş ve işlerlik kazandırılmıştır.


Ceza Hukukunun temelde yer alan ilkeleri ise her zaman korunması gereken ilkelerdendir.

İnşaat Hukuku

Türk Hukuk Sisteminde, İnşaat Hukuku alanında özel bir yasa bulunmamakta ve inşaat hukukuna özgün sorunların çözümünde  Borçlar Kanununda düzenlenmiş olan istisna Akdi (Eser Sözleşmesi) ’ne ilişkin hükümler uygulanmaktadır.Eser sözleşmeleri günlük yaşamamızda en çok uygulama alanı bulunan sözleşmelerden biridir. Eser sözleşmesi karşılıklı edimleri içeren bir iş görme sözleşmesidir.
İş sahibi ve yüklenicinin edim borçlarının düzenlendiği Borçlar Kanunu’nda sözleşmenin sona erme halleri ve hükümleri de düzenlenmiştir.
İnşaat Sözleşmeleri yanısıra, Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri, hakediş hesaplamaları ve inşaat hukukuna giren diğer alanlarda Değirmenci Hukuk  bürosunun kapsamlı çalışmaları bulunmaktadır.

İdare Hukuku

İdare Hukuku Kamu Hukuk-Özel Hukuk ayrımında Kamu hukuku bölümünde yer alan bir hukuk dalıdır.

İdare hukukuna has yargılama hukuku olan İdari Yargılama Hukuku ise Hukuk  Muhakemeleri Kanunu’ndan farklı ve bağımsız bir yargılama usulüdür.


İdari Yargılama Usulünün özellikleri şunlardır.,

**İdari yargıda yazılı yargılama usulünün uygulanması

**İncelemenin evrak üzerinden yapılması

**Kendiliğinden inceleme yöntemi uygulanması

İdari Yargılamada yer alan Yargı Kurumları İdare Mahkemeleri, Vergi Mahkemeleri, Danıştay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi ve Bölge İdare Mahkemeleridir.
Değirmenci Hukuk Bürosu, gerçek ve tüzel kişilerin idari uyuşmazlıklarında hukuki danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Tüketicinin Korunması Hukuku

Tüketicinin korunması hukuku, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile güvence altına alınmıştır. Kanunun amacı 1. maddede ifade edildiği üzere “Kamu yararına uygun olarak tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını koruyucu, aydınlatıcı, eğitici, zararlarını tazmin edici, çevresel tehlikelerden korunmasını sağlayıcı önlemleri almak ve tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini özendirmek ve bu konudaki politikaların oluşturulmasında gönüllü örgütlenmeleri teşvik etmeye ilişkin hususları düzenlemektir”

Tüketicilerin korunmasına yönelik düzenlemeleri iki gruba ayırabiliriz.

Bunlardan ilki “tüketicinin bilinçlendirilmesi ve eğitimi yoluyla önleyici nitelikte koruma” diğeri ise “mağduriyet yaşayan tüketicinin satıcıya karşı başvurabileceği yaptırımı uygulamaya yönelik korumadır”.Bu yöntemlerin işlevsel şekilde kullanılabilmesi için, tüketicilerin aydınlatılması, bilinçlendirilmesi ve örgütlenmeleri konularına ağırlık verilmeli, tüketicileri koruma yollarına başvurmalarını sağlayıcı önlemler almalı ve bu başvuru yollarını engelleyen nedenleri ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalar yapılmalıdır.
Değirmenci Hukuk Bürosu, Tüketici Hukuku konusunda yaptığı  çalışmalar ile tüketici hukukunda ayrıntılı hukuki hizmetler sunmaktadır.

Turizm Hukuku

Turizm,  ticari veya mesleki faaliyet amacıyla bir çok halde de özel toplantılar veya olaylar nedeniyle yapılan seyahatlerin ve diğer faaliyetlerin  bütünüdür.Turizm Hukukunu, 1618 sayılı Seyahat Acenteleri ve Seyahat Acenteleri Birliği Kanunu ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu ile bu kanunlar uyarınca çıkarılmış tüzükler ve yönetmelikler oluşturmaktadır.Turizm Bakanlığı nezdinde karşılaşılan hukuki problemlerin çözümü çalışmaları yanı sıra, yerli ve yabancı turistler ile turizm endüstrisi kuruluşlarına kamu ve özel hukuk kuralları ve turizm hukuku kapsamında sektörlerin bilinçlendirmesi gerekmektedir.
Değirmenci Hukuk  Bürosu, turizm sektöründe bir çok kuruluşa danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Sağlık Hukuku

Sağlık Hukuku, ”Sağlık hizmetini sunan gerçek kişiler, tüzel kişiler ve hizmet sunan kişileri denetlemekle görevli, sorumlu en üst düzey kurum olan Devlet ile bu hizmetin sunumundan faydalanan kişiler arasında, hizmetin sunumuyla ilgili olarak ortaya çıkabilecek hukuki uyuşmazlıkların tespiti ve çözüm yollarını içeren bilim dalıdır.” Sağlık kurum ve kuruluşlarının yöneticileri,sorumlu müdürlerinin de sağlık mevzuatı ve sağlık hukuku konularına hakim olmaları hem kurum sorumluluğu hem şahsi sorumlulukları açısından önemlidir.Hekimlerin mesleki sorumlulukları, buna ilişkin yasal mevzuat ve yönetmeliklere son derece vakıf olan Değirmenci Hukuk Bürosu'nun konu hakkında ayrıntılı çalışmaları bulunmaktadır.

Dış Ticaret Hukuku

İthalat ve ihracat işlemleri Dış Ticaretin temel unsurları olup, Dış Ticaret Hukuku, “gerek uluslararası alım-satım işlemlerinden, teslim ve ödeme şekillerinden gerekse gümrük vergileri sebebiyle oluşabilen pek çok ihtilafları tespiti ile çözüm yollarını içeren bilim dalıdır.”Dış Ticaret Hukukunun işlevini yerine getirebilmesi için Dış Ticarette bulunan kurum ve mekanizmaların doğru yönde kullanılması ve tüm koşullarını içermesi gerekmektedir.Dış pazarlara açılırken şirketlerin karşılaştığı bir çok sorunu daha aza indirebilmek için esaslı unsurları olan uluslararası sözleşmelerin son derece bilinçli hazırlanması gerekmektedir.

Sigorta Hukuku

Risklerle dolu sosyal ve ekonomik yaşamda bunlara karşı önlem alma zorunluluğu Sigorta Hukuku’nu geliştirmiştir. Sigorta, özel sigorta ve sosyal sigorta olmak üzere iki ana bölümden oluşur.
Sosyal sigortalar, genel (kamu) çıkarlarının korunması amacına yönelik, zorunlu ve kaynağını sözleşmeden değilde yasadan alır.Özel sigortalar ise, zarar sigortası ve meblağ sigortası olmak üzere kendi içinde ikiye ayrılır.Zarar (tazminat) sigortaları., mal sigortaları ve mal varlığı sigortalarını kapsama alırken;meblağ sigortası ise can-hayat sigortalarını kapsamına alır.Türk Hukuku’nda, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ve Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Kuruluş ve Çalışma Esasları Yönetmeliği’nde sigortaya ilişkin düzenlemeler yer almaktadır. Bu yönetmelik ile sigorta ile ilgili kuruluşların oluşturulması ve organize olması gibi sigortaya ilişkin durumlar düzenlenmiştir

Maden Ve Enerji Hukuku

Maden Hukuku ve Enerji Hukuku son derece önemli hukuk dalları olup, Değirmenci Hukuk  Bürosunun ilgili konular hakkında kapsamlı çalışmaları bulunmaktadır.

Enerji şirketleri arasında çıkan rekabet hukukuna ilişkin davalar, enerji şirketleri ile kamu arasındaki idari davalar,  enerji ile ilgili tüketici davaları, Enerji ve Tabii Bakanlığı ve Maden İşleri Müdürlüğü işlemlerinden doğan davalarda, maden arama izni ve maden bulma işlemleri ile ilgili hukuk ve idare davalarında, maden işletme izni, devri ve feshi ile ilgili hukuk ve idare davalarında, maden işletmeleri sebebiyle tazminat davalarında hukuksal hizmetler verilmektedir.

Petrol Hukuku

Değirmenci Hukuk bürosu,  Petrol Hukuku konusunda da pek çok çalışmalar yapmaktadır. Özellikle müsaadeler, arama ruhsatnameleri, işletme ruhsatnameleri, transferler hakkında hukuksal danışmanlık çalışmaları söz konusudur.

Kooperatifler Hukuku

Kooperatif kavramı, sosyo-ekonomik koşullar ve zorunlulukların etkisi ile kendiliğinden oluşmuş olup ve bu müessesenin içinde yer alan tarafların yardımlaşma ve dayanışma duyguları içinde ihtiyaçlarını karşılayan ekonomik, sosyolojik ve etik bir olgudur.
1163 sayılı Kooperatifler Kanunu md.1’de kooperatif tanımı şu şekilde yapılmıştır.”Tüzel kişiliği haiz olmak üzere ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek ve geçimlerine ait ihtiyaçlarını karşılıklı yardım, dayanışma ve kefalet suretiyle sağlayıp korumak amacıyla, gerçek ve tüzel kişiler tarafından kurulan değişir ortaklı ve değişir sermayeli ortaklıklara kooperatif denir”.

*Kooperatifler Kanunu’nun tanımından çıkan ana unsurlar şunlardır.
-Kooperatiflerin amacı,ortaklarının menfaatlerini korumak ve ihtiyaçlarını sağlamaktır. (Müşterek ve Belirli Amaç Unsuru)
-Kooperatifin temel araçları,karşılıklı yardım,dayanışma ve kefalettir. (Karşılıklı yardım, Dayanışma ve Kefalet Unsuru)
-Kooperatifler, tüzel kişiliğe haiz ortaklıklardır. (Tüzel Kişilik Unsuru)
-Sermaye değişkendir.(Sermaye Unsuru)
-Ortak sayısı sabit olmayan,gerçek kişiler gibi, tüzel kişilerde ortak sıfatını kazanabilirler. (Kişi, Unsuru)

Genel olarak günümüzde geçerli olan başlıca kooperatif ilkeleri şunlardır;


-Serbest katılım (açık kapı) ilkesi
-Demokratik yönetim ilkesi

-İşletme fazlasının işlem oranında ortaklara dağıtılması ilkesi

-Sermayeye sınırlı faiz verilmesi ilkesi
-Kooperatif eğitimin geliştirilmesi ilkesi

-Kooperatifler arası işbirliği ilkesi
-Ortağın ekonomik katılımı ilkesi

-Toplumsal sorumluluk ilkesi

-Kooperatifin korunması ilkesi

Kooperatif Hukukuna giren uyuşmazlıklar uygulamada önemli yer tutmakla birlikte Yargıtay Kararları ile getirilen çözümler sayesinde bu hukuk dalı oldukça geliştirilmiştir.
Değirmenci Hukuk Bürosu, Kooperatifler Hukuku konusunda danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Ekibimiz

TwitterFacebookVimeo
Hayriye Değirmenci Yadel

Avukat

Avukat – Marka ve Patent Vekili – Bilirkişi

Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 2000 yılında dereceyle mezun olduktan sonra  serbest avukatlık yapmaya başlayan...

TwitterFacebookVimeo
Stajyer Av. Halis AKAN

Avukat

Stajyer Av. Halis AKAN

TwitterFacebookVimeo
Hümeyra YILDIRIMER

Yön. Asistanı ve Muh. Dep. Sorumlusu

Hümeyra YILDIRIMER

İzmir doğumlu olan Hümeyra YILDIRIMER ,Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme  Bölümü mezunudur...

TwitterFacebookVimeo
Büşra GÜLERYÜZLÜLER

Yönetici Asistanı

Büşra GÜLERYÜZLÜLER

İzmir doğumlu olan Büşra Güleryüzlüler Anadolu Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları bölümü mezunudur.
Daha önce çeşitli firmalarda ön muhasebe bölümünde...