Fikri ve Sınai Haklar Hukuku

Fikri mülkiyet hukukunun konusu, fikir ve sanat eserleri, patent, faydalı modeller, endüstriyel tasarım, marka, ticaret ünvanı, coğrafi ad ve işaretler, entegre devre topografyaları üzerinde hak sahibinin ne tür haklara nasıl sahip olduğunu belirlemek ve bu hakların korunmasını sağlamaktır.
Bu hukuk dalında en çok başvurulan ve yaygın olarak kullanılan  “markalar” ise,  “bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşulu ile kişi adları dahil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler,sayılar, malların biçimi veya ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edebilen, baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaretlerini” içerir.
Coğrafi işaretler ise, “Belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri itibari ile kökenin bulunduğu bir yöre, alan, bölge veya ülke ile özdeşleşmiş bir ürünü gösteren işaretlerdir.

“

Patent, “buluş sahibine verilen haktır“. Buluş ise patentin konusudur.Bir beşeri gereksenim olarak ortaya çıkan, soruna teknik alan giren uygulanabilir bir öğreti ile çözüm getiren fikri bir üründür.



Faydalı Modeller ise “sanayiye uygulanabilen buluşların faydalı model belgesi verilerek korunmasıdır“.



Endüstriyel Tasarım, “Bir ürünü tümü veya bir parçası veya üzerindeki süslemenin çizgi, şekil, biçim, renk, doku, malzeme veya esneklik gibi insan duyuları ile algılanan çeşitli unsur veya özelliklerin oluşturduğu bütün olarak tanınlanmaktadır.

Değirmenci Hukuk Bürosu, aynı zamanda marka ve patent vekili olan avukatları ile müvekkillerine fikri sınai haklar hukuku konusunda ayrıntılı olarak danışmanlık hizmeti vermektedir.
Değirmenci Hukuk Bürosu’nun yan kuruluşu olan Değirmenci Marka  Patent Ltd. Şti ile yapılan danışmanlık ve tescil işlemleri sonrasında gerekli hukuksal danışmanlık faaliyetlerine devam edilmektedir.

Geri Dön