Ticari Sözleşmeler Hukuku

Ticaret, üretici ve tüketici arasında mal ve hizmetlerin el değiştirmesi işlemi olarak ifade edilir. Uluslararası ticaret ise farklı ülkelerde ikametgahı, iş merkezi veya mutad meskeni olan yada farklı devletlerin vatandaşlığına sahip olan gerçek veya tüzel kişiler arasındaki mal ve hizmet mübadelelerini ifade eder.
Taraflar arasındaki ticari ilişkilerin merkezini oluşturan sözleşmeler, muayyen hususlar dikkate alınarak hazırlandığında muhtemel ihtilafların ortaya çıkmasını önleyebilirler.

Ulusal ve Uluslararası sözleşmelerin hazırlanması sırasında uyuşmazlıkları önleme İlkeleri şunlardır;
a)Sözleşme sırasında taraflar sözleşme yapma ehliyetine sahip olmalıdır.
b)Sözleşmeler yazılı olarak akdedilmelidir. (Yazılı olması geçerlilik şartı olmayıp ispat şartıdır.)
c)Sözleşme akdin objektif ve subjektif bakımdan esaslı unsurlarını içermelidir.
d)Sözleşme Hard Ship Klozları (Mücbir Sebep ve Beklenmeyen Hal Klozları) içermelidir.
e)Sözleşme ihtilaf vukuunda başvurulacak yargı merciini içermelidir.

Uluslararası sözleşmelerde bunlara ek olarak;
**Sözleşme bir “hukuk seçimi” içermelidir.
**Sözleşme, sözleşme konusu malın gözetimi ile ilgili objektif bir düzenleme içermelidir.
**Sözleşme fikri ve sınai hakların devir ve iktisabına ilişkin hükümler içermelidir.

Ulusal ve uluslararası sözleşmeler ticaret hayatının sağlıklı işleyişi için sözleşme akitleri için son derece önemli olup, Değirmenci Hukuk  Bürosu her türlü ulusal ve uluslararası sözleşmenin hazırlanması konusunda danışmanlık hizmetini kapsamlı olarak vermektedir.

Geri Dön