T.P.E. Yen. İnc. ve Değ. Krl. Yönetmeliği Resmi Gazetede Yayımlandı

16 Ekim 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29504
YÖNETMELİK
Türk Patent Enstitüsünden:TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ YENİDEN İNCELEME VE

DEĞERLENDİRME KURULU YÖNETMELİĞİ

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, sınai mülkiyet haklarının tescil işlemleri ile ilgili olarak Türk Patent Enstitüsü tarafından verilmiş kararlara yapılacak itirazları incelemek ve nihai karara bağlamakla görevli Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulunun teşkili ile çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 19/11/2003 tarihli ve 5000 sayılı Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Başkan: Türk Patent Enstitüsü Başkanını,

b) Başkan Yardımcısı: Türk Patent Enstitüsü Başkan Yardımcısını,

c) Enstitü: Türk Patent Enstitüsünü,

ç) Kurul: Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulunu,

d) Kurul Başkanı: Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu Başkanını,

ifade eder.

İtiraz sahipleri

MADDE 4 – (1) Enstitünün almış olduğu kararlara, başvuru sahipleri ve ilgili üçüncü şahıslar itiraz edebilir ve görüş bildirebilir.

Kurulun teşekkülü ve çalışma usulü

MADDE 5 – (1) Kurul, Enstitü Başkanı ve itiraza konu kararda görevli bulunmayan en az iki uzman üye olmak üzere en az üç kişiden oluşur.

(2) Enstitü Başkanı Kurulun da başkanı olup, gerektiğinde yerine başkan yardımcılarından birini veya her ikisini kendilerine bağlı birimlerin kararlarının incelendiği ve değerlendirildiği kurullarda Kurul Başkanı olarak görevlendirebilir.

(3) Kurulda görev alacak uzman kişiler, Enstitü bünyesinden Kurul Başkanı tarafından liste halinde belirlenir.

(4) İtirazların üyelere dağıtımı, Kurul Başkanının belirlediği yöntem çerçevesinde itirazın ait olduğu alan ve üyelerin uzmanlık alanı esas alınarak gerçekleştirilir. İtirazı inceleyecek Kurul üyelerinin itiraza konu karara katılmamış olması gerekir.

Karar nisabı

MADDE 6 – (1) Kurul en az üç üyenin katılımı ile karar alır. Kararlar, Kurul Başkanı ve üyelerin katılımıyla ve salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde Kurul Başkanının oyu iki oy sayılır.

Kararlara itiraz

MADDE 7 – (1) Kurul kararları Enstitünün nihai kararı olup, itiraz edilemez. Ancak, itiraz sahipleri gerekçelerini belirtmek suretiyle maddi hataların düzeltilmesini isteyebilir.

(2) Kurul, itiraza konu maddi hataların düzeltilmesi işlemini onbeş gün içinde karara bağlar ve sonuç ilgilisine tebliğ edilir.

(3) Kurul kararlarına karşı, kararın ve varsa maddi hataların düzeltilmesine ilişkin kararın bildirilmesinden itibaren görevli ve yetkili mahkemede dava açılabilir.

Kararların saklanması

MADDE 8 – (1) Kurul kararları, Enstitü veri tabanında elektronik ortamda saklanır.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 9 – (1) 6/8/2004 tarihli ve 25545 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Patent Enstitüsü Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Patent Enstitüsü Başkanı yürütür.