Yargıtay 13. H. D. 2006/14902 E. 2007/3442 K.

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

E. 2006/14902 – K. 2007/3442 – T. 12.3.2007

• AYIPLI MAL DAVASI ( Muaccel Borcun Borçlusunun İhtar İle Temerrüde Düşeceği – Dava Açılması İle Borçlunun Temerrüde Düştüğü )

• TEMERRÜDE DÜŞME ( Muaccel Borcun Borçlusunun İhtar İle Düşeceği – Dava Açılması İle Düştüğünün Kabul Edileceği/Faize Dava Tarihinden İtibaren Karar Verileceği )

• MUACCEL BORÇ ( Borçlusunun İhtar İle Temerrüde Düşeceği – Dava Açılması İle Temerrüde Düştüğü ve Faize Dava Tarihinden İtibaren Hükmedileceği )

• İHTAR ( Muaccel Borcun Borçlusunun Mütemerrit Olması İçin Gerektiği – Dava Açılması İle Temerrüde Düştüğünün Kabulü )

• FAİZ ( Muaccel Borcun Borçlusuna Dava Açılması İle Temerrüde Düştüğünün Kabulü – Dava Tarihinden İtibaren Hükmedilmesi Gereği )

818/m.

ÖZET : Davacı, davalının ithal ettiği aracı diğer şirketten satın aldığını, aracın yağ eksilttiğini, ayıbın giderilmediğin ileri sürerek, araç bedelinin tahsilini talep etmiştir.Muaccel bir borcun borçlusu alacaklının ihtarı ile mütemerrit olur.Davacının dava açmasıyla, davalı temerrüde düşmüş sayılır.Bu nedenle dava tarihinden itibaren faize karar verilmesi gerekirken, mahkemece aracın iade tarihinden itibaren faize karar verilemesi, bozma nedenidir.

DAVA : Taraflar arasındaki ayıplı mal davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne ve kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : Davacı, davalı General Şirketinin ithal ettiği opel meriva aracı diğer şirketten 8.3.2004 tarihinde satın aldığını, hemen akabinde yağ eksiltmeye başladığını, halen de ayıbın giderilmediğin ileri sürerek, araç bedelinin faizi ile ödetilmesine ve ve 2.000 YTL. maddi ve 1.000 YTL. manevi tazminata karar verilmesini istemiştir. Davalılar, davanın reddini dilemiştir.

Mahkemece; aracın davalı tarafa iade edilmesine, araç bedeli 24.506 YTL.nın aracın iade edildiği tarihten itibaren reoskont faizi ile davalıdan tahsiline , diğer isteklerin reddine karar verilmiş; hüküm, davacı tarafından temyiz edilmiştir.

1- Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazlarının reddi gerekir.

2-B.K.nun 101.maddesi uyarınca muaccel bir borcun borçlusu alacaklının ihtarı ile mütemerrit olur.

Davacı eldeki dava ile araç bedelinin ödetilmesini talep etmekle dava tarihi olan 12.7.2005 tarih itibariyle davalı temerrüde düşmüş sayılır.

Bu nedenle dava tarihinden itibaren faize karar verilmesi gerekirken, mahkemece bu yön gözardı edilerek, aracın iade tarihinden itibaren faize karar verilemesi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.

Ne var ki, bu yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden HUMK.nun 438/7.maddesi gereğince hükmün düzeltilerek onanmasına karar verilmelidir.

SONUÇ : Yukarıda ( 1 ) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davacının diğer temyiz itirazlarının reddine, ( 2 ) numaralı bent gereğince mahkeme kararının hüküm bölümünün bir numaralı bendinin 3. satırında yer alan “aracı satıcı firmaya iade edildiği tarihten itibaren” ibarelerinin silinerek yerine “dava tarihi 12.7.2005 tarihinden itibaren” sözlerinin yazılmasına, hükmün değiştirilmiş ve düzeltilmiş bu şekliyle ONANMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz edene iadesine, 12.03.2007 gününde oybirliğiyle karar verildi.